قلــــــــــــــــبـ یخیـ منـ

یخـ زدهـ امـ...از سرمایـ اینـ دنـــــــیا یخـ زدهـ امـ

Hôмe + є_мail + Pяôfile + ℓInк + Ðesigη
یه سری دخترا هستن ،..
کلا نوشته هاشون مخاطب خاص نداره
دوست دارن بلند بخندن و از ته دل بخندن، اما واسه دلبری نیس
یه ذره مغرورن نه از یه ذره بیشتر
سر به زیرن اما سر به هواییشون عمدی نیس
شیطونن اما بی منظور
اگه موزیکشون صداش بلند از جلف بازی نیس ، این جوری خوشن
اهل ادا اصول نیستن اما یه وقتایی نازمیکنن نازای دخترونه
حساسن ، دل نازکن ، یه وقتایی دلشون می شکنه
سعی می کنن خوب باشن ،لبخندشون رنگ مهربونی داشته باشه
لاک صورتیشون
موهاشون که یه ذره پریشونه
اینا از پاکیشون کم نمیکنه
فقط یه کم فانتزی فکر می کنن
یه سری دخترا خاصن...اینجورین...
اين دختر رو حق نداري اذيت کني
حق نداری...
+ 20 Aug 2013 + 9 AM + IcE
قضیهـ منـ و امثالـ منـ

مثهـ قصهـ مداد سفیــــــــد مداد رنگیـ هاستـ

همیشهـ از بقیـــــــــهـ مداد هــــــــا سالمـ ترهـ

ولیـ کسیـ ، چیزیـ رو باهاشـ رنگـ نمیـ کنهـ

+ 31 Aug 2013 + 4 PM + IcE
عشقـ ؟

خندهـ دار استـ ...

همچینـ چیزیـ وجود ندارد...

عشقـ فقطـ مالهـ قصهـ هاسـ ...

مرد ؟

شوخیهـ ...

همچینـ کسیـ وجود ندارد...

همگیـ نــــــــــــــــــــــر هستنـ ...

چرا اینقد زندگیـ سختهـ ...؟

خدایــــــــا دیگهـ نمی خوامـ زندگیـ کنمـ ...

عــــــاقــــــــا برگمـ رو بگیـــــــر برمـ دیگهـ ...

حالا یهـ نفــــــــر کمتـــــــــر ...

چهـ فرقیـ دارهـ ...؟

امــــــــروز خوبـ بود ...

فهمیدمـ هیچکسـ مثهـ داداشمـ مرد نیسـ ...

اونـ با همهـ بیـ معرفتیـ هاشـ مردهـ ...

دوستـ دارمـ داداشیـ ...

امـــــــروز درسایـ زیادیـ گرفتمـ ...

یهـ روز مفید تو زندگیمـ بود ...

+ 28 Aug 2013 + 8 PM + IcE
منـ از نســــــــــــلـ لیـــــــــــــــــــلیـ امـ...

منـ از جنــــــــــــــــسـ شــــــــــــــــــیرینمـ...

در وجــــــــــود مادریـ رشـــــــــد کردهـ امـ و روزیـ کودکــــــــــــــــــــــیـ در وجـــــــــــــــــــــودمـ رشــــــــــد خواهد کرد...

منـ دخترمـ...

با تمــــــــــامـ حســـــــــــــاسیتـ هایـ دخترانهـ امـ...

با تلنــــــــــــــــگریـ بارانیـ میشـــــــــــومـ...

با جمــــــــــــــــــــلهـ ایـ رامـ میشــــــــــــــــومـ...

با کلمهـ ایـ عاشقـ میشومـ...

با فریادیـ میشکنــــــــــــــــــــمـ...

با پشتـ کردنـــــــــــــــــیـ ویرانـ میشومـ...

بهـ راحتیـ وابستهـ میشـــــــــــــــــــــومـ...

بـــــا پیروزیـ بهـــ اوجـــــــ میرسمـ...

هنــــوز همـ بــــا عروســــــکهایمـ حرفـ میزنــــمـ...

هنـــــــوزمـ همـ برایشــــــانـ لالاییـ میخوانـــــــمـ...

هنـــــــــوزمـ همـ با مدادرنــــــــــگیـ خانـــهـ رویاهــــــــایمـ را بهـ تصویــــــــــــــــر میکشمـ...

هنـــــــــــوزمـ همـ برایـ شــــــــکلاتـ جــــانـ میــــــــــدهمـ...

هنـــــــوزمـ همـ بــــــــا وعدهـ شــــــــــــــکلاتـ داروهــــــــــــایمـ را میــــــــخورمـ...

منـ دخترمـ...

پــــــــــر از راز...

هـــــــــــرگـــــــــــز مــــــــرا نخواهیـ دانســـــــــــتـ...

هـــــــــرگــــــــز سرچشمهـ اشـــــــــکهایمـ را نمـیـ یابــــــیـ...

هـــــــــــرگـــــــــز مرا نمیــــــ فهمـــــیـ...

مـــــــــگر از نســـــــــــــلمـ باشـیـ...

مــــــــــگر از جنســـــــــــــمـ باشــــیـ...

منـ دختــــــــــــــــرمـ...

از نســـــــــلـ لیــــــــلیـ...

از جنــــــــسـ شیـــــــــرینـ...

+ 23 Aug 2013 + 12 PM + IcE
تویـ اینـ دنیــــــــــــــــا

بایــــــــد بلد باشیـ تنهـــــــا باشیـ

بایـــــــد بلد باشیـ همهـ چیـ رو تـــــو خودتـ بریزیـ

دهنتـ رو ببندیـ و دمـ نزنیـ

دلـ شکستـ...؟

عیبـ ندارهـ ...قضــــــا بلـا بودهـ...

اشکـ میریزیـ...؟

آبـ روشناییهـ بهـ فالـ نیکـ بگیرشونـ

بایــــــــد بلــــــد باشیـ سردتـ نشهـ

+ 20 Aug 2013 + 9 PM + IcE